株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP 8,043,150 89.37% 30/06/2022
Phạm Đức Minh 46,000 0.51% 31/12/2020
Nguyễn Huy Thành Tổng giám đốc 29,200 0.32% 30/06/2022
Hoàng Ngọc Sính 3,600 0.04% 30/06/2022
Lê Như Quỳnh 3,300 0.04% 31/12/2020
Bạch Thị Lan 1,400 0.02% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thanh Hà 1,200 0.01% 30/06/2022
Trần Thị Hoa Lý Đại diện công bố thông tin 1,100 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Anh Đào Thành viên Ban kiểm soát 1,100 0.01% 30/06/2022
Vũ Khắc Hoàng 700 0.01% 31/12/2020
Dương Thị Phương Hiền Kế toán trưởng 500 0.01% 30/06/2022
Kiều Thị Thu Hương 400 0.00% 30/06/2021
Đặng Thị Yến 0 0.00% 27/05/2016
Hoàng Ngọc Chiến Thành viên HĐQT 0 0.00% 02/12/2022
Lê Thanh Hải 0 0.00% 02/12/2022
Nguyễn Hải Anh 0 0.00% 02/12/2022
Đinh Diệu Thu Hà 0 0.00% 02/12/2022
Nguyễn Hoàng Việt Thành viên HĐQT 0 0.00% 02/12/2022
Hà Thị Thu Hiền Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 02/12/2022
Triệu Quang Vinh 0 0.00% 02/12/2022