株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Văn phòng tỉnh ủy Quảng Nam 4,520,238 56.50% 31/12/2021
CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A 1,600,475 20.01% 30/06/2022
Lê Tiến Dũng 311,484 3.89% 31/12/2021
Lê Thị Thu Thủy Thành viên HĐQT 4,136 0.05% 30/06/2022
Phạm Văn An 3,822 0.05% 30/06/2022
Đinh Thị Thúy Lan 3,385 0.04% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh 2,384 0.03% 30/06/2022
Trình Thị Kim Quy Trưởng ban kiếm soát 500 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thu Quanh Kế toán trưởng 401 0.01% 30/06/2022
CTCP Du lịch - Dịch vụ Hội An 63 0.00% 31/12/2021
Nguyễn Văn Cư Phó Tổng giám đốc 41 0.00% 31/12/2021
Lê Hải Châu 0 0.00% 09/11/2011
Trần Văn Tân 0 0.00% 31/12/2015
Nguyễn Văn Ban 0 0.00% 10/12/2022
Huỳnh Văn Tỵ 0 0.00% 10/12/2022
Trần Đình Phong 0 0.00% 31/12/2016
Lê Huy Khang 0 0.00% 10/12/2022
Lê Thị Xuân Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 10/12/2022
Nguyễn Thị Ngọc Lan Tổng giám đốc 0 0.00% 10/12/2022
Phan Hồng Quân 0 0.00% 10/12/2022