株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Vũ Thị Hồng Liễu Kế toán trưởng 0 0.00% 28/01/2023
Lê Đắc Hiếu Thành viên HĐQT 0 0.00% 28/01/2023
Trần Vũ Anh Phó Tổng giám đốc 0 0.00% 28/01/2023
Nguyễn Thị Thúy Hằng 0 0.00% 16/03/2011
Nguyễn Huy Hưng 0 0.00% 31/12/2012
Phan Tiến Long 0 0.00% 31/12/2011
Đỗ Thị Thanh Vân 0 0.00% 31/12/2011
Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị 0 0.00% 23/03/2022
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 0 0.00% 29/02/2012
An Hồng Trường 0 0.00% 31/12/2016
Bùi Thái Khanh Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 31/12/2014