株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - TNHH MTV 11,523,600 65.85% 31/12/2021
CTCP Tập đoàn Capella 1,312,500 7.50% 31/12/2021
CTCP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc 1,312,500 7.50% 31/12/2021
Nguyễn Đăng Tấn Tổng giám đốc 6,700 0.04% 31/12/2021
Nguyễn Văn Hùng Kế toán trưởng 5,800 0.03% 31/12/2021
Trần Thị Hồng Loan Trưởng ban kiếm soát 5,700 0.03% 31/12/2021
Đỗ Tấn Điềm 5,200 0.03% 31/12/2021
Ngô Thị Cẩm Hà Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 07/02/2023
Hồ Quốc Minh 0 0.00% 07/02/2023
Nguyễn Thái Nguyên Thành viên HĐQT 0 0.00% 07/02/2023
Bùi Anh Tuấn 0 0.00% 17/01/2019
Vũ Kim Liên 0 0.00% 17/01/2019
Nguyễn Thị Hồng 0 0.00% 31/12/2017
Trịnh Hoàng Ân 0 0.00% 31/12/2017
Phạm Nam Hưng Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 07/02/2023
Nguyễn Cao Trí 0 0.00% 07/02/2023
Mai Minh Phương Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 07/02/2023
Hoàng Thanh Bách Thành viên HĐQT 0 0.00% 07/02/2023
Trần Hải Bình Thành viên HĐQT 0 0.00% 07/02/2023