株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP 3,771,424 38.30% 31/12/2021
Vũ Thu Ngọc 2,364,400 24.01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hồng Huệ 2,124,000 21.57% 30/06/2022
Nguyễn Thị Mãi 9,026 0.09% 31/12/2019
Ngô Văn Phong 8,674 0.09% 31/12/2019
Huỳnh Trung Quang Chủ tịch HĐQT 2,913 0.03% 30/06/2022
Lưu Thương 1,911 0.02% 31/12/2019
Lê Văn Châu Thành viên Ban kiểm soát 1,000 0.01% 30/06/2022
Lưu Tú 976 0.01% 31/12/2019
Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thịnh 633 0.01% 30/06/2022
Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn 19 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Anh Hoàng Tổng giám đốc 0 0.00% 29/01/2023
Nguyễn Minh Đức Phó Tổng giám đốc 0 0.00% 29/01/2023
Nguyễn Duy Dũng 0 0.00% 29/01/2023
Phạm Thanh Lâm Thành viên HĐQT 0 0.00% 29/01/2023
Nguyễn Văn Bốn Thành viên HĐQT 0 0.00% 29/01/2023
Võ Văn Cả 0 0.00% 31/12/2014
Nguyễn Văn Cảnh 0 0.00% 04/01/2017
Nguyễn Thanh Tuân Phó Tổng giám đốc 0 0.00% 29/01/2023
Nguyễn Đăng Loan Kế toán trưởng 0 0.00% 29/01/2023