株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP 2,980,570 36.00% 30/06/2022
Cao Viết Cường Tổng giám đốc 798,112 9.64% 06/06/2022
Đỗ Trọng Toàn Chủ tịch HĐQT 293,000 3.54% 30/06/2022
Nguyễn Quốc Khánh Thành viên HĐQT 248,896 3.01% 30/06/2022
CTCP Chứng khoán Bảo Việt 123,850 1.50% 31/12/2018
Phạm Văn Tâm Thành viên HĐQT 100,308 1.21% 30/06/2022
Đỗ Xuân Trường 98,577 1.19% 31/12/2020
Nguyễn Thị Thanh Đại diện công bố thông tin 71,981 0.87% 30/06/2022
Cao Thị Dự Trưởng ban kiếm soát 59,004 0.71% 30/06/2022
Đào Viết Khuây 34,861 0.42% 31/12/2020
Nguyễn Mạnh Hùng 29,666 0.36% 30/06/2022
Đỗ Văn Vượng Phó Tổng giám đốc 23,355 0.28% 30/06/2022
Vũ Văn Cương 17,399 0.21% 31/12/2020
Phạm Xuân Định Phó Tổng giám đốc 10,200 0.12% 30/06/2022
Nguyễn Thị Minh Phương 0 0.00% 28/12/2017
Lưu Sỹ Học Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 05/02/2023
Nguyễn Văn Công Thành viên HĐQT 0 0.00% 05/02/2023
Nguyễn Thị Nga Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 05/02/2023
Vũ Văn Hùng 0 0.00% 28/12/2017