株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
CTCP Cấp nước Đồng Nai 1,275,000 51.00% 31/12/2022
Nguyễn Văn Hiệp 250,000 10.00% 20/12/2021
Nguyễn Thị Hoàng Diệp 147,000 5.88% 02/12/2019
Đào Quý Tính Thành viên HĐQT 130,000 5.20% 31/12/2022
Trần Hoàng Anh Phương Thành viên Ban kiểm soát 50,000 2.00% 31/12/2022
Hoàng Văn Tùng 10,000 0.40% 31/12/2022
Nguyễn Xuân Yên 7,171 0.29% 30/06/2021
Nguyễn Anh Tuấn 6,636 0.27% 31/12/2020
Lê Văn Anh 2,381 0.10% 31/12/2021
Nguyễn Văn Vĩnh Giám đốc 1,000 0.04% 31/12/2022
Đoàn Thị Vi Vân Thành viên Ban kiểm soát 400 0.02% 31/12/2019
Nguyễn Thị Băng Linh 100 0.00% 31/12/2022
Lê Quốc Nhật 100 0.00% 31/12/2022
Nguyễn Cao Hà Chủ tịch HĐQT 27 0.00% 31/12/2022
CTCP Nhựa Tân Tiến 0 0.00% 03/12/2019
Lê Văn Thới 0 0.00% 31/12/2017
Lê Thị Kim Tuyết 0 0.00% 30/06/2015
Lê Văn Tú 0 0.00% 30/06/2015
Nguyễn Văn Hòa Thành viên HĐQT 0 0.00% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thanh Hương Đại diện công bố thông tin 0 0.00% 02/02/2023