株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Lê Ngọc Long 203,500 13.57% 05/01/2022
Bùi Thị Mỹ Cảnh 170,000 11.33% 11/01/2022
Nguyễn Minh Hoàn 150,000 10.00% 31/12/2020
Nguyễn Thị Minh Phương Thành viên HĐQT 109,500 7.30% 05/01/2022
Phan Thị Tố Duyên Chủ tịch HĐQT 109,500 7.30% 05/01/2022
Kim Văn Hùng 74,000 4.93% 17/12/2020
Phan Thị Hồng Ngọc 100 0.01% 30/06/2021
Tô Thành Cương 100 0.01% 31/12/2018
Bùi Thị Hương Lan Thành viên HĐQT 0 0.00% 03/12/2022
Phạm Tuấn Minh Thành viên HĐQT 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Thị Ngọc Hà 0 0.00% 03/12/2022
Ngô Quỳnh Trang 0 0.00% 24/05/2021
Nguyễn Phú Cường 0 0.00% 22/06/2021
Lê Thu Hà 0 0.00% 03/12/2022
Đỗ Đức Hạnh Phó Giám đốc 0 0.00% 03/12/2022
Mai Thị Thu Hà 0 0.00% 11/01/2022
Đỗ Quốc Anh Tổng giám đốc 0 0.00% 03/12/2022
Trần Huy Tùng Thành viên HĐQT 0 0.00% 03/12/2022
Trần Đình Kiên 0 0.00% 03/12/2022
Trần Đặng Đăng Phong Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 03/12/2022