株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Nguyễn Hùng Cường Chủ tịch HĐQT 3,173,500 31.74% 15/03/2011
Công ty Cổ phần Thương Mại Hùng Cường 2,573,500 25.74% 15/03/2011
Công ty cổ phần Chứng Khoán BeTa 1,000,000 10.00% 15/03/2011
Công ty cổ phần Chứng Khoán Apec 500,000 5.00% 15/03/2011
Nguyễn Thị Ngọc Nga Thành viên HĐQT 200,000 2.00% 15/03/2011
Nguyễn Văn Tòng Thành viên HĐQT 100,000 1.00% 15/03/2011
Nguyễn Thị Mận Trưởng ban kiếm soát 10,000 0.10% 15/03/2011
Phùng Văn Quang (miễn nhiệm) Thành viên Ban kiểm soát 10,000 0.10% 15/03/2011
Chu Thị Thanh Thảo Kế toán trưởng 200 0.00% 15/03/2011