株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP 675,000 27.00% 31/12/2020
Lê Thu Trang 428,175 17.13% 30/06/2021
Lê Quốc Tuấn Chủ tịch HĐQT 298,650 11.95% 30/06/2021
Trần Kim Anh 239,475 9.58% 30/06/2021
Đinh Thị Huyền Trang Thành viên HĐQT 110,655 4.43% 30/06/2021
Vũ Duy Long Phó Giám đốc 90,000 3.60% 30/06/2021
Vũ Hồ Việt Thành viên HĐQT 50,050 2.00% 30/06/2021
Hồ Tường Anh Thành viên HĐQT 32,325 1.29% 30/06/2021
Nguyễn Thị Thực Thành viên Ban kiểm soát 16,570 0.66% 30/06/2021
Nguyễn Lê Trung Phó Giám đốc 14,700 0.59% 30/06/2021
Đặng Anh Mỹ Trưởng ban kiếm soát 13,775 0.55% 30/06/2021
Hoàng Thị Thanh Hà Thành viên Ban kiểm soát 13,000 0.52% 30/06/2021
Trần Mạnh Toàn Phó Giám đốc 650 0.03% 30/06/2021
Song Thương 250 0.01% 01/10/2020
Đinh Vạn Chính Phó Giám đốc 0 0.00% 17/11/2020
Đào Hồng Thanh Thành viên HĐQT 0 0.00% 23/11/2016
Bùi Thị Dan 0 0.00% 25/05/2017