株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long 4,784,394 19.93% 31/12/2021
CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên 4,398,990 18.33% 31/12/2021
Phan Đình Phúc 130,460 0.54% 31/12/2019
Trần Văn Huỳnh 20,000 0.08% 30/06/2022
Lê Văn Vui Chủ tịch HĐQT 13,000 0.05% 30/06/2022
Vũ Thị Luyện 12,100 0.05% 30/06/2022
Huỳnh Hữu Tín 7,000 0.06% 31/12/2018
Lê Văn Trung Kế toán trưởng 200 0.00% 02/03/2021
Đỗ Minh Dương Thành viên Ban kiểm soát 70 0.00% 30/06/2022
Huỳnh Văn Thi Phó Tổng giám đốc 0 0.00% 10/04/2019
Hoàng Văn Xuyên Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 06/02/2023
Hà Huệ Hải Tổng giám đốc 0 0.00% 06/02/2023
Phạm Ánh Thành viên HĐQT 0 0.00% 06/02/2023
Hà Trọng Bình Thành viên HĐQT 0 0.00% 06/02/2023
Nguyễn Đức Cường Đại diện công bố thông tin 0 0.00% 17/01/2019
Nguyễn Đức Tín 0 0.00% 06/02/2023
Trần Công Kha 0 0.00% 06/02/2023
Huỳnh Tấn Siêu 0 0.00% 05/11/2018
Huỳnh Trung Trực 0 0.00% 29/12/2016
Minh Quốc Sang 0 0.00% 06/02/2023