株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
CTCP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp 926,175 50.53% 31/12/2021
Hùynh Mộng Kiều 438,300 23.91% 31/12/2021
Trần Quang Tùng 175,700 9.59% 08/06/2018
CTCP Nhiên liệu Đồng Tháp 70,000 3.82% 31/12/2020
CTCP Thương mại Dầu Khí Cửu Long 50,000 2.73% 31/12/2020
CTCP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà 35,000 1.91% 31/12/2020
CTCP Vận Tải Xăng Dầu 30,000 1.64% 31/12/2020
CTCP Cơ Khí Xây dựng Đồng Tháp 20,000 1.09% 31/12/2020
Lê Thị Phiến Thành viên Ban kiểm soát 5,000 0.27% 30/06/2022
Trần Quang Sĩ 5,000 0.27% 31/12/2020
Mai Ngọc Tiến 5,000 0.27% 31/12/2021
Nguyễn Viết Khái Chủ tịch HĐQT 2,000 0.11% 30/06/2022
Huỳnh Anh Tuấn 2,000 0.11% 31/12/2018
Nguyễn Thị Lệ Hằng Thành viên HĐQT 2,000 0.11% 30/06/2021
Võ Hửu Nhạc Thành viên HĐQT 1,000 0.05% 30/06/2022
Trần Kim Thoa Thành viên HĐQT 700 0.04% 30/06/2022
Võ Mai Ly 700 0.01% 31/12/2020
Lý Kim Phụng 0 0.00% 31/12/2015
Hoàng Diệu Linh 0 0.00% 08/06/2018
Mai Ngọc Lan Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 01/12/2022