株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Nguyễn Đức Minh Trí Thành viên HĐQT 0 0.00% 27/01/2023
Nguyễn Vĩnh Lợi Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 27/01/2023
Hà Huy Cường Phó Tổng giám đốc 0 0.00% 27/01/2023
Trần Ngô Phúc Vũ Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 27/01/2023
Võ Hoàng Hải Phó Tổng giám đốc 0 0.00% 27/01/2023
Đỗ Thị Hồng Trâm Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 27/01/2023