株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Nguyễn Thị Hương Ngân 2,568,442 32.11% 31/12/2021
Trần Bình Khơi 1,645,040 20.56% 31/12/2021
Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV 1,600,000 20.00% 30/06/2022
Hoàng Kiều Phong Tổng giám đốc 804,226 10.05% 30/06/2022
Đỗ Thị Hiền Lương 666,540 8.33% 31/12/2021
Trần Minh Cảnh Giám đốc tài chính 20,000 0.25% 04/04/2022
Tôn Thất Kỳ Nam Đại diện công bố thông tin 5,900 0.07% 30/06/2022
Tôn Thất Nam Huy 4,460 0.06% 30/06/2022
CTCP Nam Việt 20 0.00% 31/12/2020
Nguyễn Tôn Nhân Thành viên Ban kiểm soát 6 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Tôn Nghiêm 6 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Trường Khoa 0 0.00% 23/06/2020
Trần Minh Công Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Trung Minh Anh 0 0.00% 03/12/2022
Lê Tiến Dũng 0 0.00% 03/12/2022
Đào Nguyên Thoại Thành viên HĐQT 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Văn Nam 0 0.00% 31/12/2015
Nguyễn Thị Tới 0 0.00% 08/04/2008
Vũ Hải Bằng 0 0.00% 17/12/2019
Tôn Thất Mạnh 0 0.00% 10/11/2020