株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 24,049,431 65.00% 31/12/2021
CTCP Cơ điện lạnh 1,735,670 4.69% 16/03/2018
Lê Văn Giang 6,061 0.02% 30/06/2019
Lã Tuấn Quỳnh 6,061 0.02% 31/12/2021
Vũ Anh Tuấn 4,541 0.01% 30/06/2020
Trương Thúy Mai Kế toán trưởng 2,118 0.01% 30/06/2022
Đỗ Thị Thanh Huyền Thành viên Ban kiểm soát 2,118 0.01% 30/06/2022
Mai Quảng Thái 1,208 0.00% 31/12/2018
Vũ Thị Mai Hoa 907 0.00% 31/12/2018
Nguyễn Thị Thu Huyền 174 0.00% 30/06/2022
Đặng Văn Ngong Thành viên HĐQT 100 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Vóc 100 0.00% 30/06/2022
Lưu Anh Đức Đại diện công bố thông tin 98 0.00% 30/06/2022
Đào Phạm Hùng 88 0.00% 31/12/2021
Nguyễn Tiến Nhương Thành viên Ban kiểm soát 61 0.00% 30/06/2022
Lại Văn Sơn 0 0.00% 07/02/2023
Trần Tuấn Anh Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 07/02/2023
Phạm Công Hương 0 0.00% 07/02/2023
Nguyễn Phúc Hưng 0 0.00% 30/06/2014
Lê Ngọc Tuấn 0 0.00% 31/12/2015