株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
UBND Tỉnh Lạng Sơn 1,803,528 36.00% 31/12/2021
CTCP Quốc tế Sơn Hà 1,006,902 20.10% 31/12/2021
Nông Thị Hồng Nhung Thành viên HĐQT 900,000 17.96% 31/12/2021
Nguyễn Hữu Chung 420,000 8.38% 31/12/2021
Nông Thị Thanh Vân 300,000 5.99% 20/01/2020
CTCP Sản xuất Thương mại và Đầu tư Thịnh Phát 254,670 5.08% 27/11/2020
Nguyễn Văn Quyết Phó Chủ tịch HĐQT 23,100 0.46% 31/12/2021
Trần Đa Linh 16,500 0.33% 25/11/2020
Lương Thế Công 10,740 0.21% 27/11/2020
Lương Phương Thảo 3,096 0.06% 27/11/2020
Vũ Văn Bính Thành viên HĐQT 2,300 0.05% 31/12/2021
Hồ Cảnh Hội 700 0.01% 31/12/2019
Đào Duy Hưng 700 0.01% 31/12/2019
Linh Thị Huệ Thành viên HĐQT 500 0.01% 30/01/2023
Phương Mạnh Hào Phó Giám đốc 500 0.01% 31/12/2019
Ngô An Linh 300 0.01% 31/12/2019
Nguyễn Lan Anh 100 0.00% 08/02/2021
Nguyễn Đăng Hoàn Thành viên HĐQT 0 0.00% 31/01/2023
Nguyễn Văn Thiện Tổng giám đốc 0 0.00% 31/01/2023
Lê Vĩnh Sơn Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 31/01/2023