株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP 1,762,366 58.75% 31/12/2022
Đinh Hoài Minh 24,886 0.83% 31/12/2018
Nguyễn Quốc Việt Thành viên HĐQT 15,894 0.53% 31/12/2022
Lê Phước Hậu 11,902 0.40% 31/12/2018
Hồ Hoàng Đức 3,472 0.12% 31/12/2018
Nguyễn Thị Việt Ánh Thành viên HĐQT 2,570 0.09% 31/12/2022
Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch HĐQT 2,440 0.08% 31/12/2022
Vũ Thị Lưu Kế toán trưởng 1,295 0.04% 31/12/2018
Khưu Kim Huê 100 0.00% 29/08/2018
Đặng Minh Khôi 91 0.00% 31/12/2018
Trần Hoàng Long 0 0.00% 22/12/2016
Nguyễn Duy Minh 0 0.00% 31/12/2017
Đinh Thị Hồng Nga 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Tuấn Anh 0 0.00% 08/02/2023
Phan Tiến Quân 0 0.00% 08/02/2023
Nguyễn Xuân Lộc Đại diện công bố thông tin 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Hanh Hoàng Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 08/02/2023
Vũ Trọng Duy Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 08/02/2023
Nguyễn Hoàng Tuấn Thành viên HĐQT 0 0.00% 08/02/2023