株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Zhu Zhilin Thành viên HĐQT 4,700,000 24.91% 30/06/2022
CTCP Đầu tư Việt Tú 2,800,000 14.84% 21/11/2022
Thái Thị Duyên Hải 2,771,700 14.69% 21/11/2022
Cheng Qing Huang 1,714,800 9.09% 30/12/2022
Nguyễn Thanh Tú 1,491,700 7.91% 21/11/2022
Prism Energy International Hong Kong Ltd 943,500 5.00% 31/12/2021
Nguyễn Nhật Dương 23,300 0.12% 31/12/2019
Văn Tuấn Anh 9,000 0.05% 31/12/2019
Nguyễn Thị Chi Mai 6,000 0.03% 31/12/2019
Quách Bảo Châu 5,300 0.03% 31/12/2019
Bùi Thị Mỹ 4,600 0.02% 30/06/2022
Đỗ Anh Tuấn 0 0.00% 30/01/2023
Nguyễn Đức Việt 0 0.00% 30/01/2023
Nguyễn Đức Dân 0 0.00% 30/01/2023
Yoon Kwon Seok Thành viên HĐQT 0 0.00% 30/01/2023
Wang Xin 0 0.00% 30/01/2023
Cao Lệ Thu Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 30/01/2023
Yang Xing Qiong 0 0.00% 30/01/2023
Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP 0 0.00% 27/06/2016
Nguyễn Thị Huệ Đại diện công bố thông tin 0 0.00% 28/10/2014