株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
CTCP - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex 5,100,000 51.00% 30/06/2022
Phạm Anh Tuấn 1,415,000 14.15% 30/06/2022
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 980,000 9.80% 31/12/2021
Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex 500,000 5.00% 31/12/2021
Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương 500,000 5.00% 31/12/2021
Nguyễn Mạnh Hà 250,000 2.50% 31/12/2020
Phan Thanh Hùng 23,500 0.24% 31/12/2018
Vương Thái Dũng 5,571 0.06% 31/12/2018
Phạm Lê Anh Phó Tổng giám đốc 5,000 0.05% 30/06/2022
Ngô Minh Sơn Thành viên HĐQT 3,165 0.03% 30/06/2022
Đào Danh Hiệu 2,250 0.02% 30/06/2022
Vũ Thạch Diên 1,660 0.02% 30/06/2022
Vũ Thị Thúy Điệp Trưởng ban kiếm soát 500 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Hồng Tuấn 0 0.00% 18/08/2017
Phan Quốc Trung 0 0.00% 18/08/2017
Trần Anh Tuấn Thành viên HĐQT 0 0.00% 29/11/2022
Trần Nam Hải 0 0.00% 18/08/2017
Vũ Phương Nhung Kế toán trưởng 0 0.00% 29/11/2022
Nguyễn Quang Vinh 0 0.00% 29/11/2022
Lê Minh Quốc 0 0.00% 29/11/2022