株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
CTCP - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex 619,650 51.00% 30/06/2022
Dương Đức Toàn Chủ tịch HĐQT 16,786 1.38% 30/06/2022
Vũ Thị Ngọc Thoa Trưởng ban kiếm soát 16,389 1.35% 30/06/2022
Trịnh Thị Tuyết Trinh 11,161 0.92% 30/06/2022
Trịnh Tiến Lợi 7,875 0.65% 30/06/2022
Nguyễn Thành Nam Thành viên HĐQT 7,486 0.62% 30/06/2022
Hoàng Minh Tân 5,131 0.42% 30/06/2022
Hà Dương Thanh Thành viên HĐQT 2,941 0.24% 30/06/2022
Dương Thanh Tùng Thành viên HĐQT 2,934 0.24% 30/06/2022
Nguyễn Thị Tuyết Lan Thành viên Ban kiểm soát 69 0.01% 30/06/2022
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 0 0.00% 30/09/2018
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Đại diện công bố thông tin 0 0.00% 08/12/2022
Nguyễn Thị Huê Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 08/12/2022
Vũ Cường Thành viên HĐQT 0 0.00% 08/12/2022