株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tập Đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 918,000 51.00% 30/06/2022
Trần Thị Kim Lan 27,250 1.51% 30/06/2022
Lý Chí Đức 21,650 1.20% 31/12/2020
Nguyễn Đắc Thọ Thành viên HĐQT 20,550 1.14% 30/06/2022
Đoàn Minh Đôn Phó Chủ tịch HĐQT 12,950 0.72% 30/06/2022
Nguyễn Kỳ Quan 5,800 0.32% 30/06/2022
Nguyễn Thị Mỹ Lệ 5,150 0.29% 30/06/2022
Đỗ Đức Hiếu 5,050 0.28% 30/06/2022
Trần Văn Tình Phó Tổng giám đốc 4,950 0.28% 30/06/2022
Đỗ Thanh Hải Thành viên Ban kiểm soát 4,700 0.26% 30/06/2022
Nguyễn Thị Phương Liễu 3,500 0.19% 31/12/2020
Lê Thanh Hương Phó Tổng giám đốc 1,500 0.08% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thanh Hiền Kế toán trưởng 400 0.02% 30/06/2022
Vũ Văn Thanh 0 0.00% 02/02/2023
Trần Xuân Hòa Thành viên HĐQT 0 0.00% 02/02/2023
Huỳnh Ngọc Thu 0 0.00% 02/02/2023
Châu Thanh Liêm 0 0.00% 02/02/2023
Phan Thắng Tổng giám đốc 0 0.00% 02/02/2023
Phạm Ngọc Ninh 0 0.00% 02/02/2023
Nguyễn Văn Tấn Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 02/02/2023