株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
CTCP - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex 3,324,877 46.00% 31/12/2021
Trần Thị Hiền 815,560 11.28% 31/12/2021
Nguyễn Duy Hải Thành viên HĐQT 235,500 3.26% 31/12/2021
Đoàn Đắc Học Thành viên HĐQT 61,840 0.86% 31/12/2021
Trịnh Bá Bộ 32,777 0.45% 31/12/2020
CTCP Cơ khí Xăng dầu 25,890 0.36% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hiền 21,800 0.30% 30/06/2020
Nguyễn Thị Ngọc Liên 1,000 0.01% 31/12/2020
Ngô Quý Dũng 500 0.01% 31/12/2019
Lê Huy Hiệp 500 0.01% 31/12/2018
Nguyễn Quang Kiên Thành viên HĐQT 380 0.01% 31/12/2021
Hồ Trí Lượng Thành viên HĐQT 80 0.00% 31/12/2021
Howang Yu Nam 0 0.00% 27/01/2023
Dương Thị Bạch Xuyến 0 0.00% 31/12/2015
Lê Thúy Đào 0 0.00% 27/01/2023
Trần Văn Phúc Kế toán trưởng 0 0.00% 27/01/2023
Hồ Xuân Địa 0 0.00% 31/12/2014
Nguyễn Thị Vịnh 0 0.00% 31/12/2014
Nguyễn Tường Ninh 0 0.00% 31/12/2014
Đỗ Đình Tiến 0 0.00% 17/05/2011