株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP 7,412,000 68.00% 30/06/2022
CTCP chứng khoán SmartInvest 1,600,000 14.68% 18/01/2023
Ngân hàng TMCP Đại Dương 1,199,000 11.00% 30/06/2022
CTCP Quản lý quỹ Thái Bình Dương 381,500 3.50% 31/12/2021
Hoàng Minh Tiến 213,808 1.96% 31/12/2019
Nguyễn Thị Thu Hương Kế toán trưởng 0 0.00% 07/02/2023
Nguyễn Thị Dung 0 0.00% 07/02/2023
Phạm Thị Thùy Dương Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 07/02/2023
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 0 0.00% 15/06/2020
Nguyễn Thị Thanh Thủy Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 04/09/2017
Tôn Quốc Bình 0 0.00% 07/02/2023
Quách Văn Sơn Thành viên HĐQT 0 0.00% 07/02/2023
Ngô Văn Tuân Phó Giám đốc 0 0.00% 07/02/2023
CTCP Đầu tư Sao Thăng Long 0 0.00% 22/12/2022
Nguyễn Thị Mai Đại diện công bố thông tin 0 0.00% 07/02/2023
Đặng Tùng Sơn 0 0.00% 07/02/2023
Phạm Ngọc Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 07/02/2023
Vũ Mạnh Cường 0 0.00% 07/02/2023
Đoàn Duy Công Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 07/02/2023
Trần Minh Tuấn Thành viên HĐQT 0 0.00% 07/02/2023