株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
CTCP Tonkin Spices 1,410,000 47.00% 30/06/2022
Lê Tất Chánh Phó Tổng giám đốc 2,000 0.07% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hải Yến 200 0.01% 18/12/2018
Bùi Thị Thanh Thúy Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 05/02/2023
Phạm Tuấn Anh Tổng giám đốc 0 0.00% 05/02/2023
Nguyễn Thùy Linh 0 0.00% 05/02/2023
Lý Thu Quỳnh Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 05/02/2023
Phan Mạnh Quân Phó Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 05/02/2023
Phan Thị Kim Nguyên 0 0.00% 05/02/2023
Trần Thị Thu Hà 0 0.00% 05/02/2023
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam 0 0.00% 04/01/2016
Nguyễn Điểm 0 0.00% 06/06/2014
Nguyễn Quang Trung 0 0.00% 31/12/2014
Phạm Mạnh Thường 0 0.00% 04/01/2016
Nguyễn Hữu Dũng 0 0.00% 31/12/2015
Đinh Hiền 0 0.00% 03/06/2016
Nguyễn Luôn 0 0.00% 31/12/2015
Bùi Duy Hân 0 0.00% 26/05/2016
Ngô Thị Thanh 0 0.00% 06/06/2014
Lương Thị Thùy Liên 0 0.00% 18/12/2018