株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Lê Vỹ Chủ tịch HĐQT 9,021,523 13.26% 02/12/2022
Lê Văn Thảo Tổng giám đốc 5,814,860 8.55% 16/11/2022
Nguyễn Sỹ Hoè Thành viên HĐQT 4,187,829 6.16% 28/11/2022
Lê Văn Lộc Thành viên HĐQT 4,168,505 6.13% 30/06/2022
Trần Thanh Cung Thành viên HĐQT 2,903,501 4.27% 30/12/2022
Võ Thị Hoài Châu 1,726,015 2.54% 30/06/2022
Phan Quốc Hoài Thành viên HĐQT 1,270,043 1.87% 30/06/2022
Lê Thị Kim Sang 587,823 0.86% 30/06/2022
Đỗ Xuân Lập Thành viên HĐQT 332,563 0.49% 30/06/2022
Văn Thị Vinh 279,013 0.41% 30/06/2022
Nguyễn Đức Thắng 260,329 0.54% 14/03/2018
Đoàn Minh Sơn 189,346 0.39% 14/03/2018
Lê Anh Văn 180,210 0.26% 12/12/2022
Lê Thục Trinh 124,260 0.18% 30/06/2022
Trần Hữu Đức Thành viên HĐQT 86,951 0.13% 30/06/2022
Lê Văn Luận 52,011 0.08% 30/06/2022
Bùi Thị Kim Yến 42,247 0.06% 30/06/2022
Nguyễn Thị Minh 41,197 0.06% 30/06/2022
Huỳnh Thị Huệ 20,311 0.03% 30/06/2022
Nguyễn Thị Mỹ Loan Kế toán trưởng 18,313 0.03% 30/06/2022