株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
CTCP Sông Đà 7 4,177,406 34.81% 31/12/2021
CTCP Sông Đà 7.04 4,080,000 34.00% 31/12/2021
CTCP Thủy điện Cao nguyên Sông Đà 7 1,920,000 16.00% 31/12/2021
Phạm Văn Phong Kế toán trưởng 25,021 0.21% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Doanh Thành viên HĐQT 14,589 0.12% 30/06/2022
Nguyễn Văn Bút 7,200 0.06% 31/12/2019
Ngô Quốc Thế Trưởng ban kiếm soát 131 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Cao Sơn Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 04/12/2022
Phạm Văn Toàn Tổng giám đốc 0 0.00% 04/12/2022
Nguyễn Văn Long Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 04/12/2022
Nguyễn Xuân Đức 0 0.00% 13/10/2017
Phạm Đắc Thành 0 0.00% 04/12/2022
Lê Văn Cường Đại diện công bố thông tin 0 0.00% 04/12/2022
Lê Danh Độ 0 0.00% 04/12/2022
Nguyễn Hữu Nhuận Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 04/12/2022