株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP 76,740,931 61.78% 30/06/2022
Công ty TNHH Năng lượng REE 32,000,000 25.76% 30/06/2022
Tổng công ty Điện lực Miền Nam - TNHH 8,960,000 7.21% 31/12/2019
Tổng Công ty điện lực miền Trung 4,000,000 3.22% 31/12/2019
CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 1,280,000 1.03% 31/12/2019
Ngô Đức Thăng Trưởng ban kiếm soát 18,000 0.01% 30/06/2022
Huỳnh Thị Tường Vi 8,463 0.01% 30/06/2022
Trần Lý Tổng giám đốc 7,206 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Đức Phú Phó Tổng giám đốc 5,500 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Đức Cường 5,500 0.00% 30/06/2022
Đoàn Thị Mỹ Đông Kế toán trưởng 4,290 0.00% 30/06/2022
CTCP Cơ điện lạnh 0 0.00% 16/11/2020
Nguyễn Văn Tặng Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 05/02/2023
Phạm Thị Lan Hương 0 0.00% 05/02/2023
Lê Tuấn Hải Thành viên HĐQT 0 0.00% 05/02/2023
Đinh Văn Tiến 0 0.00% 05/02/2023
Nguyễn Anh Vũ Thành viên HĐQT 0 0.00% 05/02/2023
Nguyễn Quang Quyền 0 0.00% 05/02/2023
Châu Đình Quốc Phó Tổng giám đốc 0 0.00% 05/02/2023
Nguyễn Trương Tiến Đạt Thành viên HĐQT 0 0.00% 05/02/2023