株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
CTCP Đầu tư NMVT 10,108,332 44.40% 09/08/2022
CTCP Đại lý Vận tải SAFI 7,935,000 34.86% 09/08/2022
Nguyễn Hoàng Anh Tổng giám đốc 1,455,000 6.39% 09/08/2022
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 1,342,515 5.90% 09/08/2022
Lê Dung Nhi 1,267,100 5.57% 14/11/2022
Nguyễn Hoàng Dũng Chủ tịch HĐQT 1,234,500 5.42% 09/08/2022
America LLC 504,159 3.34% 29/05/2020
Nguyễn Thanh Tuyền Kế toán trưởng 320,000 1.41% 24/11/2022
Nhữ Đình Thiện Trưởng ban kiếm soát 207,000 1.31% 30/06/2022
Đỗ Thị Hồng Loan 200,000 1.27% 30/06/2022
Nguyễn Hải Nguyên Thành viên HĐQT 200,000 1.27% 30/06/2022
Đặng Trần Phúc Thành viên HĐQT 140,400 0.89% 30/06/2022
Ngô Trung Hiếu 118,840 0.79% 30/06/2020
Huỳnh Quang Thành 10,011 0.07% 30/06/2020
Đoàn Thu Hà 5,000 0.03% 30/06/2022
AFC Vietnam Fund Ltd 30 0.00% 06/05/2020
Dương Quang Thoại Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 06/12/2022
Nguyễn Thị Huyền Linh 0 0.00% 06/12/2022
Bùi Thị Hạnh 0 0.00% 31/12/2012
Nguyễn Mạnh Hùng 0 0.00% 31/12/2012