株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Phan Đình Toại Chủ tịch HĐQT 6,480,112 64.80% 30/06/2022
Nguyễn Khắc Sơn Thành viên HĐQT 1,769,375 17.69% 30/06/2022
Hoàng Thị Tuyết 453,750 4.54% 30/06/2022
Nguyễn Bá Viện Thành viên HĐQT 59,024 0.59% 30/06/2022
Lương Mạnh Hùng 12,026 0.12% 31/12/2020
Phan Bích Thủy 1,077 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Văn Tuấn 1 0.00% 31/07/2020
Phan Thị Thanh Nga Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 31/07/2020
Nguyễn Bá Quyết Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 05/12/2022
Đoàn Triệu Việt 0 0.00% 01/06/2021
Phạm Thị Bé Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 05/12/2022
Phan Anh Tuấn Kế toán trưởng 0 0.00% 05/12/2022
Nguyễn Viết Chất 0 0.00% 05/12/2022
Lê Anh Tuấn 0 0.00% 05/12/2022