株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Công ty cổ phần Tư vấn Anh 3,162,000 21.08% 10/02/2011
Đỗ Đình Bách 1,600,305 7.11% 31/08/2011
Công ty CP Đầu tư và Thương mại Quốc tế Nam Sơn ( Đại diện Phạm Minh Tuấn - TVHĐQT) 883,990 5.56% 02/11/2010
Ngô Sỹ Quang (miễn nhiệm) Thành viên HĐQT 740,000 4.94% 12/03/2010
Nguyễn Thị Vinh( mẹ ông Phan Huy Chí - CT HĐQT) 640,000 4.27% 12/03/2010
Nguyễn Thanh Nam (TVHĐQT miễn nhiệm) 540,000 2.40% 10/02/2011
Nguyễn Bá Thành 352,200 2.34% 31/12/2010
Phạm Minh Tuấn Thành viên HĐQT 300,000 1.33% 19/12/2011
Nguyễn Thị Kim Thanh ( mẹ ông Phạm Minh Tuấn - TV HĐQT) 204,000 1.36% 05/11/2010
Hoàng Tiến Lợi (miễn nhiệm) Thành viên HĐQT 138,000 0.92% 31/12/2010
Phạm Hồng Sơn Thành viên HĐQT 61,000 0.27% 10/02/2011
Nguyễn Quốc Tuấn (miễn nhiệm) Trưởng ban kiếm soát 20,000 0.13% 12/03/2010
Lê Thị Minh Trí (miễn nhiệm) Thành viên Ban kiểm soát 15,000 0.10% 05/06/2009
Lê Thị Minh Thành viên Ban kiểm soát 1,000 0.01% 12/03/2010
Nguyễn Quốc Đạt Thành viên HĐQT 0 0.00% 10/02/2011
Dư Văn Toàn (Miễn nhiệm) Kế toán trưởng 0 0.00% 09/08/2011