株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam 12,794,862 85.34% 31/12/2021
CTCP Giống cây trồng Miền Nam 1,720,582 11.48% 31/12/2021
Phan Thế Tý Trưởng ban kiếm soát 100 0.00% 23/08/2018
Lê Minh Chánh 6 0.00% 04/09/2018
Nguyễn Hoàng Anh 0 0.00% 09/02/2023
Dương Quang Sáu Thành viên HĐQT 0 0.00% 09/02/2023
Đoàn Xuân Khánh Quyên 0 0.00% 09/02/2023
Lâm Tuấn Lạc Kế toán trưởng 0 0.00% 09/02/2023
Lê Thái Bình Đại diện công bố thông tin 0 0.00% 09/02/2023
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 0 0.00% 27/03/2018
Quỹ tầm nhìn SSI 0 0.00% 16/08/2013
Nguyễn Quốc Vọng 0 0.00% 31/12/2016
Dương Thành Tài 0 0.00% 30/06/2016
Lê Tôn Hùng 0 0.00% 30/06/2016
Hàng Nhật Quang 0 0.00% 18/04/2017
Hứa Thị Thanh Thoại 0 0.00% 24/12/2012
Công đoàn Cơ sở CTCP Giống cây trồng Miền Nam 0 0.00% 30/08/2018
Lê Quang Hồng 0 0.00% 09/02/2023
Nguyễn Thị Như Quỳnh 0 0.00% 09/02/2023
Vũ Quốc Doanh 0 0.00% 31/12/2013