株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
UBND Tỉnh Long An 850,020 60.00% 31/12/2021
Đào Mạnh Hùng Thành viên HĐQT 241,340 17.04% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hồng Vy Trưởng ban kiếm soát 132,990 9.39% 31/12/2021
Lương Minh Nhựt 46,450 3.28% 31/12/2019
Nguyễn Thị Kim Tuyến 3,000 0.21% 31/12/2021
Nguyễn Mạnh Đạt 3,000 0.21% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hồng Luy 3,000 0.21% 31/12/2021
Lại Thanh Nhàn Thành viên Ban kiểm soát 2,000 0.14% 31/12/2021
Nguyễn Thị Ngọc Trúc Đại diện công bố thông tin 2,000 0.14% 31/12/2021
Nguyễn Minh Nhựt Thành viên HĐQT 1,200 0.08% 31/12/2021
Võ Phước Toàn Thành viên Ban kiểm soát 1,100 0.08% 31/12/2021
Nguyễn Thị Diệu Hồng 0 0.00% 11/08/2022
Phan Thanh Nhàn Thành viên HĐQT 0 0.00% 11/08/2022
Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị Môi trường Hiệp Hòa 0 0.00% 31/12/2017
Đỗ Tường Y Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 23/11/2020
Đặng Quang Huấn Thành viên HĐQT 0 0.00% 11/08/2022