株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
UBND Tỉnh Thanh Hóa 20,992,371 63.62% 31/12/2021
Nguyễn Hùng Phương Phó Chủ tịch HĐQT 6,883,500 20.86% 31/12/2022
Nguyễn Huy Nhắn 1,059,000 3.21% 30/06/2020
Nguyễn Ngọc Cần Tổng giám đốc 107,900 0.33% 31/12/2022
Nguyễn Huy Nam Chủ tịch HĐQT 106,200 0.32% 31/12/2022
Lê Văn Sơn 57,700 0.17% 30/06/2020
Lê Sỹ Len Thành viên HĐQT 57,400 0.17% 31/12/2022
Dương Văn Hóa Phó Tổng giám đốc 56,200 0.17% 31/12/2022
Lê Thị Hà Trưởng ban kiếm soát 7,700 0.02% 31/12/2022
Nguyễn Thế Dũng 7,600 0.02% 31/12/2022
Lê Văn Quí Thành viên HĐQT 7,400 0.02% 31/12/2022
Nguyễn Thị Nga Kế toán trưởng 7,000 0.02% 31/12/2022
Trịnh Thị Huyền Thành viên Ban kiểm soát 6,200 0.02% 31/12/2022
Nguyễn Huy Trường 6,200 0.02% 30/06/2021
Nguyễn Trọng Trường 5,200 0.02% 31/12/2022
Nguyễn Thị Thu Hà 3,200 0.01% 31/12/2022
Nguyễn Thị Thúy 2,200 0.01% 31/12/2022
Lê Ngọc Đỉnh Phó Tổng giám đốc 0 0.00% 01/02/2023
Lê Trung Hiếu Phó Tổng giám đốc 0 0.00% 01/02/2023
Nguyễn Công Khanh Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 01/02/2023