株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 2,713,198 16.95% 31/12/2021
NH Investment & Securities Co., Ltd 1,771,890 11.07% 08/11/2022
Đinh Văn Vân Chủ tịch HĐQT 1,761,069 11.00% 21/10/2022
Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP 1,350,000 8.43% 31/12/2021
Trần Nho Thái Thành viên HĐQT 808,370 5.05% 30/06/2022
Hồ Ngọc Hùng 597,300 3.73% 18/11/2021
Chu Quang Tuấn Phó Tổng giám đốc 356,885 2.23% 30/06/2022
Võ Duy Minh Phó Tổng giám đốc 218,658 1.37% 30/06/2022
Lê Vũ Hùng Tổng giám đốc 153,117 0.96% 30/06/2022
Nguyễn Văn Thạc Phó Tổng giám đốc 52,362 0.33% 30/06/2022
Mai Thị Hảo Kế toán trưởng 9,534 0.06% 30/06/2022
Nguyễn Khắc Lễ 5,510 0.03% 30/06/2022
Đỗ Ngọc Thịnh 5,251 0.03% 30/06/2022
Đào Anh Tuấn Thành viên Ban kiểm soát 3,594 0.02% 30/06/2022
Đỗ Thị Thu Hà Trưởng ban kiếm soát 242 0.00% 05/01/2023
Phạm Văn Trương 0 0.00% 16/11/2021
Sầm Thị Thu Hương 0 0.00% 31/12/2015
Phạm Hữu Lạc 0 0.00% 21/04/2016
Tạ Thị Minh Sô 0 0.00% 31/12/2015
Lê Quang Thế 0 0.00% 27/09/2022