株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Nguyễn Gia Long Chủ tịch HĐQT 16,500,020 32.35% 30/06/2022
Nguyễn Bá Huấn Phó Tổng giám đốc 4,299,000 8.43% 30/06/2022
Lưu Quang Minh Tổng giám đốc 1,500,000 2.94% 26/12/2022
CTCP Tập đoàn Mường Phăng 1,000,000 1.96% 30/06/2022
Vũ Tuấn Hoàng Thành viên HĐQT 154,300 0.30% 30/06/2022
Nguyễn Gia Khoa 19,000 0.04% 30/06/2022
Lê Quốc Toản 3,000 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Điểm 2,000 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Gia Minh Thành viên HĐQT 2,000 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hoàn 2,000 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Bá Đạt 2,000 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Bá Thắng 2,000 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Liên 1,000 0.00% 30/06/2022
Trần Thị Trâm Thành viên Ban kiểm soát 800 0.00% 30/06/2022
Chu Thị Thanh Vân 0 0.00% 09/11/2011
Vũ Thị Hồng Nhung Kế toán trưởng 0 0.00% 04/02/2023
Phan Đăng Khoa 0 0.00% 14/01/2014
Cao Xuân Vượng 0 0.00% 19/10/2011
Nguyễn Văn Duy 0 0.00% 18/10/2011
Đoàn Năng Tuân 0 0.00% 30/06/2017