株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
UBND Tỉnh Tuyên Quang 6,133,200 68.66% 31/12/2022
Nguyễn Hữu Tuấn 814,400 9.12% 30/06/2022
Hoàng Quang Huy Thành viên HĐQT 814,400 9.12% 31/12/2022
Nông Thị Song Vân Thành viên HĐQT 53,000 0.59% 31/12/2022
Lê Văn Hoành Thành viên HĐQT 47,500 0.53% 31/12/2022
Trần Thị Khánh Thành viên HĐQT 46,300 0.52% 31/12/2022
Phạm Quang Sâm Thành viên HĐQT 45,100 0.50% 31/12/2022
Lê Văn Hải Chủ tịch HĐQT 40,000 0.45% 31/12/2022
Phạm Thị Thắng Trưởng ban kiếm soát 7,400 0.08% 31/12/2022
Đinh Tiến Dũng Phó Giám đốc 6,600 0.07% 31/12/2022
Trịnh Thị Phương Thành viên Ban kiểm soát 3,800 0.04% 31/12/2022
Hoàng Thị Thanh Huyền 3,300 0.04% 31/12/2022
Vũ Mạnh Cường Thành viên Ban kiểm soát 2,700 0.03% 31/12/2022
Nguyễn Quang Huy Đại diện công bố thông tin 2,200 0.02% 31/12/2022