株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn 2,639,224 68.52% 31/12/2020
Nguyễn Văn Toàn Giám đốc 791,767 20.56% 30/06/2022
Đặng Văn Quân 105,500 2.74% 31/12/2019
Vũ Đức Dũng Thành viên HĐQT 56,200 1.46% 30/06/2022
Ngô Văn Hoàn Phó Giám đốc 36,100 0.94% 30/06/2022
Hoàng Việt Dũng Phó Giám đốc 26,600 0.69% 30/06/2022
Trương Xuân Thành Phó Giám đốc 23,300 0.60% 31/12/2021
Trần Đức Tú Chủ tịch HĐQT 21,100 0.55% 31/12/2019
Bùi Xuân Chiến Thành viên HĐQT 19,100 0.50% 30/06/2022
Phạm Phú Đại Thành viên Ban kiểm soát 16,110 0.42% 30/06/2022
Phạm Văn Sơn Trưởng ban kiếm soát 9,100 0.24% 30/06/2022
Lê Minh Hoàng Thành viên Ban kiểm soát 5,500 0.14% 30/06/2022
Nguyễn Văn Toản 3,600 0.09% 30/06/2022
Nguyễn Bá Hoàn 0 0.00% 07/02/2023