株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Trà Anh Tú Thành viên HĐQT 0 0.00% 01/04/2022
Phan Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 01/04/2022
Trần Văn Phú Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 01/04/2022
Nguyễn Chinh Chiến Thành viên HĐQT 0 0.00% 01/04/2022
Đỗ Khắc Thuấn Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 01/04/2022
Trần Xuân Lẫn Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 01/04/2022