株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
CTCP Cảng Hải Phòng 1,620,000 60.00% 30/06/2022
Dương Tuấn Hải 254,094 9.41% 31/12/2019
Trần Quang Thịnh 220,894 8.18% 31/12/2019
Phạm Việt Hà 35,575 1.32% 31/12/2019
Vũ Đức Thành 30,500 1.13% 31/12/2019
Nguyễn Văn Đào 11,370 0.42% 31/12/2019
Đỗ Ngọc Thắng Kế toán trưởng 5,141 0.19% 30/06/2022
Nhữ Văn Nguyên Thành viên Ban kiểm soát 2,300 0.09% 30/06/2022
Chu Tất Đạt Thành viên HĐQT 1,400 0.05% 30/06/2022
Lê Minh Hải Thành viên HĐQT 0 0.00% 02/02/2023
Hoàng Đình Quang Tổng giám đốc 0 0.00% 02/02/2023
Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 02/02/2023
Mạc Văn Luật 0 0.00% 31/12/2017
Đào Ngọc Thành Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 02/02/2023
Đặng Thị Vân Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 02/02/2023
Cao Trung Ngoan 0 0.00% 02/02/2023
Phan Tuấn Linh 0 0.00% 02/02/2023
Nguyễn Văn Thanh Thành viên HĐQT 0 0.00% 02/02/2023