株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
CTCP Tập đoàn CMH Việt Nam 3,421,900 68.44% 31/12/2021
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 1,500,000 30.00% 31/12/2021
Trịnh Quốc Sơn Kế toán trưởng 2,900 0.06% 04/07/2016
Nguyễn Duy Pháp Phó Giám đốc 1,100 0.02% 04/07/2016
Nguyễn Phú Dương 1,000 0.02% 04/07/2016
Trần Văn Trung Thành viên HĐQT 0 0.00% 30/11/2022
Nguyễn Văn Phi Giám đốc 0 0.00% 30/11/2022
Lương Xuân Quang Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 30/11/2022
Phan Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 30/11/2022
Lê Mạnh Cường 0 0.00% 30/11/2022
Đặng Xuân Hiến 0 0.00% 30/11/2022
Hoàng Văn Kiệm 0 0.00% 30/11/2022
Kim Ngọc Nhân Thành viên HĐQT 0 0.00% 30/11/2022
Trần Hữu Thành 0 0.00% 30/11/2022
Lê Văn Thiện 0 0.00% 30/11/2022
Phạm Minh Phúc Phó Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 30/11/2022
Trần Minh Đức Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 30/11/2022
Đinh Thị Thủy Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 30/11/2022
Ngô Văn Tĩnh 0 0.00% 30/11/2022
Lê Việt Quang 0 0.00% 30/11/2022