株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
CTCP Đầu tư VSD 15,925,001 19.01% 21/01/2022
Phạm Thu Huyền 14,254,481 17.01% 21/01/2022
Tổng Công ty Sông Đà - CTCP 5,928,469 7.08% 21/01/2022
Vũ Tuấn Cường 4,795,228 5.72% 21/01/2022
Lê Quốc Hương 4,725,000 5.64% 27/09/2022
Đỗ Hoàng Dương 4,403,417 5.26% 08/02/2023
CTCP Đầu tư Châu Á Thống Nhất 3,760,001 4.49% 30/06/2022
Nguyễn Tuấn Anh 2,970,221 3.54% 31/12/2021
Vương Hoàng Minh 500,839 0.60% 31/12/2020
Phạm Bảo Long Đại diện công bố thông tin 357,166 0.43% 31/12/2021
Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP 62,590 0.11% 15/11/2018
Nguyễn Thị Kim Loan 55,400 0.07% 31/12/2019
Phạm Văn Minh Tổng giám đốc 51,800 0.06% 30/06/2022
Phạm Thị Khánh 45,000 0.05% 31/12/2020
Vũ Văn Mạnh 40,840 0.05% 31/12/2019
Lê Văn An 28,800 0.05% 15/11/2018
Nguyễn Thị Phương Mai 25,000 0.03% 31/12/2019
Vương Hoàng Bảo Long 4,000 0.00% 31/12/2020
Đỗ Vương Cường 2,640 0.00% 30/06/2021
Trịnh Quốc Bình Thành viên HĐQT 0 0.00% 09/02/2023