株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tổng Công ty Viglacera - CTCP 637,500 51.00% 31/12/2021
Lưu Văn Lấu Thành viên HĐQT 43,000 3.44% 31/12/2020
Nguyễn Thị Sửu 39,000 3.12% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hiệp 20,000 1.60% 31/12/2020
Nguyễn Thị Bích Lan 2,906 0.23% 26/07/2019
Bùi Thị Hồng Hạnh Đại diện công bố thông tin 0 0.00% 31/01/2023
Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 08/10/2016
Phạm Ngọc Bích Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 31/01/2023
Nguyễn Thị Cẩm Vân Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 31/01/2023
Trần Thị Minh Loan 0 0.00% 31/01/2023
Phạm Văn Doanh Thành viên HĐQT 0 0.00% 08/10/2016
Bùi Thị Kim Chung 0 0.00% 03/06/2019
Nguyễn Anh Tuấn 0 0.00% 31/01/2023
Nguyễn Hương Thảo Kế toán trưởng 0 0.00% 31/01/2023
Lê Ngọc Long Thành viên HĐQT 0 0.00% 31/01/2023
Hoàng Kim Bồng 0 0.00% 31/01/2023