株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Đoàn Minh Thư 0 0.00% 30/01/2023
Trần Chí Dũng 0 0.00% 30/01/2023
Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 30/01/2023
Trương Quốc Linh Thành viên HĐQT 0 0.00% 30/01/2023
Trần Thanh Hùng 0 0.00% 30/01/2023
Trang Hữu Nghĩa 0 0.00% 31/12/2012
Lê Minh Việt 0 0.00% 30/01/2023
Nguyễn Thuận 0 0.00% 30/01/2023
Nguyễn Quang Huy Thành viên HĐQT 0 0.00% 30/01/2023
Nguyễn Ngọc Nam 0 0.00% 30/01/2023
Nguyễn Như Khoa Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 30/01/2023
Đinh Thị Lan Phương 0 0.00% 30/01/2023
Phạm Văn Ẩn 0 0.00% 30/01/2023
Nguyễn Tường Vi Phó Tổng giám đốc 0 0.00% 30/01/2023