株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 12,475,008 51.00% 30/06/2022
Nguyễn Đức Thuấn Thành viên HĐQT 4,948,720 20.23% 30/06/2022
Lâm Thị Mai 2,062,980 8.43% 30/06/2022
CTCP Đầu tư và Xúc tiến Thương mại Việt Nam - Lefaso 228,424 0.93% 30/06/2022
CTCP Đầu tư Thái Bình 214,816 0.88% 30/06/2022
Nguyễn Thân Tổng giám đốc 40,149 0.16% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Khánh Trưởng ban kiếm soát 8,310 0.03% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thu Hoài 5,488 0.02% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Đà Đại diện công bố thông tin 4,704 0.02% 30/06/2022
Thái Nguyên Luật Kế toán trưởng 1,568 0.01% 30/06/2022
Phạm Văn Chương 0 0.00% 09/12/2022
Lê Quốc Lâm 0 0.00% 09/12/2022
Đoàn Tấn Vinh 0 0.00% 31/12/2016
Trần Thị Mộng Thu 0 0.00% 31/12/2017
Văn Phú Tâm 0 0.00% 31/12/2015
Trần Thắng 0 0.00% 09/12/2022
Bùi Thế Chuyên 0 0.00% 09/12/2022
Phạm Thanh Tùng 0 0.00% 09/12/2022
Lê Ngọc Quang Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 09/12/2022
Nguyễn Thị Thanh Thảo Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 09/12/2022