株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Sản Xuất An Thịnh 2,658,783 52.55% 23/09/2022
Hoàng Minh Thọ 15,000 0.30% 31/12/2019
Trần Vũ Tuấn 15,000 0.30% 31/12/2019
Trần Thị Hoàng Liên 10,600 0.21% 31/12/2021
Phan Văn Thìn 9,200 0.18% 31/12/2020
Phạm Xuân Thái 8,108 0.16% 30/06/2021
Trần Thu Hà 3,000 0.06% 31/12/2019
Phạm Thị Ngọc Lan 2,000 0.04% 30/06/2021
Nguyễn Bích Thu 225 0.00% 30/06/2018
Nguyễn Tiến Vĩnh 0 0.00% 30/06/2013
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ 0 0.00% 04/06/2015
Phạm Huy Phong 0 0.00% 29/11/2022
Nguyễn Hữu Khôi 0 0.00% 29/11/2022
Trương Thị Hoài Anh Thành viên HĐQT 0 0.00% 29/11/2022
Phạm Văn Vinh 0 0.00% 29/11/2022
Ngô Lan Hương 0 0.00% 29/11/2022
CTCP Belaz Việt Nam 0 0.00% 18/09/2017
Phạm Quang 0 0.00% 15/07/2020
Đinh Tiến Thành Tổng giám đốc 0 0.00% 29/11/2022
Nguyễn Thị Thu Hiền Phó Tổng giám đốc 0 0.00% 29/11/2022