株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
CTCP Vietravel Holdings 5,250,610 30.36% 29/12/2022
CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital 1,785,714 10.33% 29/12/2022
CTCP Đầu tư và Phát triển Vietravel 636,586 3.68% 31/12/2021
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Quốc tế Sài Gòn 512,555 2.96% 31/12/2021
Nguyễn Minh Ngọc Đại diện công bố thông tin 407,519 2.36% 31/12/2021
Nguyễn Quốc Kỳ Chủ tịch HĐQT 286,530 1.66% 12/01/2023
Trần Đoàn Thế Duy Thành viên HĐQT 199,773 1.16% 12/01/2023
Võ Quang Liên Kha Tổng giám đốc 199,535 1.15% 12/01/2023
Nguyễn Thị Lê Hương Thành viên HĐQT 198,323 1.15% 12/01/2023
Nguyễn Lưu 124,565 0.72% 31/12/2019
Mạc Lê Đan Thanh 124,383 0.72% 25/03/2019
Huỳnh Phan Phương Hoàng Phó Tổng giám đốc 113,437 0.66% 12/01/2023
Nguyễn Hà Trung Phó Tổng giám đốc 93,540 0.54% 12/01/2023
Đỗ Thanh Hùng Giám đốc tài chính 90,565 0.52% 12/01/2023
Đỗ Thành Chiến 72,878 0.42% 30/06/2021
Ngô Chí Dũng 44,542 0.26% 04/10/2019
Trần Thị Việt Hương 37,986 0.22% 31/12/2019
La Huệ Kế toán trưởng 12,762 0.07% 31/12/2021
Nguyễn Nguyệt Vân Khanh Thành viên HĐQT 5,719 0.03% 12/01/2023
Mai Thị Ngân 0 0.00% 29/01/2023