株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Phạm Quang Huy Chủ tịch HĐQT 2,810,000 45.65% 31/12/2019
Lê Việt Hùng Phó Chủ tịch HĐQT 700,000 11.37% 31/12/2019
Mai Quý Phi Thành viên HĐQT 630,000 10.23% 31/12/2019
Công ty TNHH HungKing Việt Nam 419,265 6.81% 31/12/2019
Vũ Thị Thúy Diệu 404,785 6.58% 31/12/2019
Nguyễn Tiến Dũng 0 0.00% 15/07/2021
Nguyễn Bách Việt Thành viên HĐQT 0 0.00% 15/07/2021
Hoàng Thị Oanh Đại diện công bố thông tin 0 0.00% 03/02/2017
Bộ Quốc phòng 0 0.00% 03/02/2017
Đinh Hoài Nam Phó Giám đốc 0 0.00% 15/07/2021
Lê Thị Thu Hương 0 0.00% 15/07/2021
Nguyễn Văn Thắng Thành viên HĐQT 0 0.00% 15/07/2021
Vũ Đình Của 0 0.00% 04/05/2019
Quách Văn Mười Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 13/09/2017
Phạm Bá Trịnh 0 0.00% 01/12/2016
Trần Thị Kim Mai 0 0.00% 01/12/2016
Bùi Văn Huy Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 01/12/2016
Vũ Hòa Minh 0 0.00% 01/12/2016
Nguyễn Thị Tươi 0 0.00% 01/12/2016
Đinh Thị Phong Phú 0 0.00% 01/12/2016