単位: 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 141,975 137,200 118,447 97,756 114,377
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 34,065 29,436 30,627 39,812 61,067
1. Tiền 16,139 14,805 25,627 27,799 46,039
2. Các khoản tương đương tiền 17,926 14,631 5,000 12,013 15,028
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 4,000 5,000 0 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 59,875 60,742 81,485 53,440 48,827
1. Phải thu khách hàng 46,604 53,858 62,369 34,855 38,617
2. Trả trước cho người bán 10,515 4,652 4,014 4,797 4,358
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 6,785 6,262 19,166 21,325 13,929
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -4,029 -4,029 -4,063 -7,537 -8,077
IV. Tổng hàng tồn kho 43,824 41,952 6,191 3,855 3,765
1. Hàng tồn kho 44,178 42,135 6,363 4,005 3,840
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -353 -183 -172 -150 -75
V. Tài sản ngắn hạn khác 210 71 144 648 718
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 121 62 135 355 522
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 78 0 0 1 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 11 9 9 292 196
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 78,742 70,432 70,049 60,701 56,028
I. Các khoản phải thu dài hạn 2,000 2,000 6,000 2,000 2,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 2,000 2,000 6,000 2,000 2,000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 58,681 52,024 46,056 43,704 34,628
1. Tài sản cố định hữu hình 50,478 43,821 37,852 35,501 26,424
- Nguyên giá 88,507 90,977 94,381 102,679 105,029
- Giá trị hao mòn lũy kế -38,029 -47,156 -56,529 -67,179 -78,605
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 8,203 8,203 8,203 8,203 8,203
- Nguyên giá 8,203 8,203 8,203 8,203 8,203
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 15,806 15,069 16,532 14,625 14,276
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 24,188 24,188 24,188 24,188 24,188
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -8,382 -9,120 -9,657 -9,563 -9,912
V. Tổng tài sản dài hạn khác 1,680 1,339 1,462 372 5,124
1. Chi phí trả trước dài hạn 1,680 1,339 1,120 0 4,773
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 341 372 350
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 220,717 207,632 188,497 158,457 170,404
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 134,343 120,464 100,479 74,532 88,831
I. Nợ ngắn hạn 125,565 119,811 99,807 73,859 88,831
1. Vay và nợ ngắn 16,387 8,281 10,298 0 4,497
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 44,829 49,040 48,037 30,841 31,025
4. Người mua trả tiền trước 15,368 16,085 1,223 798 1,022
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,287 5,209 6,855 7,804 7,705
6. Phải trả người lao động 4,699 2,964 2,009 1,913 2,001
7. Chi phí phải trả 15,096 16,991 7,246 2,069 1,942
8. Phải trả nội bộ 0 0 27 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 25,735 20,867 23,553 29,989 40,079
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 1,676 144 0 0 0
II. Nợ dài hạn 8,777 653 673 673 0
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 100 120 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 8,000 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 677 533 460 460 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 86,375 87,168 88,017 83,925 81,573
I. Vốn chủ sở hữu 86,375 87,168 88,017 83,925 81,573
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500
2. Thặng dư vốn cổ phần 20,355 20,355 20,355 20,355 20,355
3. Vốn khác của chủ sở hữu 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
4. Cổ phiếu quỹ -574 -574 -574 -574 -574
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 8,643 8,643 8,643 8,643 8,643
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 14,451 15,244 16,094 12,002 9,649
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 271 174 230 363 452
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 220,717 207,632 188,497 158,457 170,404