単位: 1.000.000đ
  2018 2019 2020 2021 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 303,609 263,841 297,069 331,842 383,638
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 235,144 53,410 174,579 221,534 230,801
1. Tiền 7,144 53,263 97,329 13,200 39,890
2. Các khoản tương đương tiền 228,000 147 77,250 208,334 190,910
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 129,000 75,700 61,207 89,410
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 58,050 66,567 39,605 42,979 59,449
1. Phải thu khách hàng 51,299 60,257 32,810 32,718 52,959
2. Trả trước cho người bán 442 48 595 5,806 171
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 7,046 7,123 7,127 5,440 7,304
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -736 -860 -926 -985 -985
IV. Tổng hàng tồn kho 0 296 1,071 2,920 1,083
1. Hàng tồn kho 0 296 1,071 2,920 1,083
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 10,416 14,569 6,114 3,202 2,896
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,124 6,835 748 646 1,808
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 9,292 7,568 3,157 538 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 166 2,209 2,018 1,088
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 400,085 434,612 408,586 346,709 325,535
I. Các khoản phải thu dài hạn 1,393 903 178 394 120
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 1,393 903 178 394 120
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 368,483 326,147 306,690 257,148 231,523
1. Tài sản cố định hữu hình 305,905 265,144 225,294 177,385 153,356
- Nguyên giá 616,832 622,616 630,342 630,621 629,903
- Giá trị hao mòn lũy kế -310,928 -357,472 -405,048 -453,237 -476,546
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 62,578 61,003 81,396 79,763 78,166
- Nguyên giá 79,512 79,572 101,602 101,602 101,602
- Giá trị hao mòn lũy kế -16,934 -18,569 -20,205 -21,839 -23,435
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2,259 80,710 85,529 86,014 91,053
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 78,451 83,270 83,755 88,794
3. Đầu tư dài hạn khác 2,259 2,259 2,259 2,259 2,259
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 6,030 4,399 15,888 2,163 2,839
1. Chi phí trả trước dài hạn 6,030 4,399 15,888 2,163 2,839
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 703,694 698,454 705,656 678,551 709,173
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 79,739 66,755 58,557 30,297 53,932
I. Nợ ngắn hạn 66,791 62,969 57,222 29,620 53,027
1. Vay và nợ ngắn 15,446 16,792 2,106 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 28,226 25,314 29,795 13,871 31,730
4. Người mua trả tiền trước 0 0 0 0 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5,427 4,468 4,681 1,047 6,468
6. Phải trả người lao động 6,110 5,151 5,010 3,763 3,864
7. Chi phí phải trả 457 15 1,197 1,222 1,262
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 4,847 4,421 8,743 6,297 7,088
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 12,948 3,786 1,335 677 905
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 2,948 2,399 1,335 677 905
4. Vay và nợ dài hạn 10,000 1,387 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 623,955 631,699 647,099 648,254 655,241
I. Vốn chủ sở hữu 623,955 631,699 647,099 648,254 655,241
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 60,123 60,123 60,123 60,123 60,123
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 102,076 102,832 103,288 103,623 103,623
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 102,817 109,100 124,337 127,874 134,913
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 6,278 6,809 5,690 3,420 2,615
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 18,939 19,643 19,351 16,633 16,582
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 703,694 698,454 705,656 678,551 709,173