単位: 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020 2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 61,755 41,584 33,306 35,925 37,173
2. Điều chỉnh cho các khoản 11,533 9,529 22,035 24,799 28,100
- Khấu hao TSCĐ 10,753 14,473 14,753 13,658 21,989
- Các khoản dự phòng -389 -7,153 -1,272
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -155 -422 -288 -46 -25
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 1,325 2,631 8,842 11,188 6,136
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 51,113 55,341 60,724 65,273
- Tăng, giảm các khoản phải thu -88,041 -9,722 157,699 27,295 30,121
- Tăng, giảm hàng tồn kho -8,051 3,528 7,741 2,495 -13,365
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 23,545 -8,557 -148,593 -17,716 6,220
- Tăng giảm chi phí trả trước 126 -3,143 2,058 1,134 -11,361
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,325 -2,631 -8,842 -11,188 -6,136
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -11,268 -11,424 -9,353 -4,782 -8,212
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,239 -1,659 -606 -388 -170
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -12,964 17,505 55,444 57,574 62,371
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -55,277 -107,248 -42,358 -23,393 -6,246
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 3 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 20
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 155 422 288 46 25
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -55,122 -106,823 -42,070 -23,327 -6,221
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 122,657 170,844 140,383 113,613 145,256
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -49,380 -85,211 -135,820 -152,630 -192,567
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4,200 -4,200 -4,000 -6,000
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 73,277 81,433 363 -43,017 -53,311
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 5,191 -7,885 13,737 -8,769 2,839
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 13,722 18,913 11,028 24,765 15,996
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 18,913 11,028 24,765 15,996 18,834